Gwarancja Nokia po 1 kwietnia 2005

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

UWAGA! Niniejsza gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących sprzedaż dokonywaną na rzecz konsumentów.

Nokia Corporation (dalej „Nokia") udziela niniejszej Ograniczonej Gwarancji na produkt(y) Nokia zawarte w pakiecie sprzedażnym (dalej „Produkt").

Nokia gwarantuje, iż w okresie gwarancji Nokia bądź firma serwisowa działająca z upoważnienia Nokia, w stosownym czasie bezpłatnie usunie wady materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze, w drodze naprawy lub, jeżeli według własnego uznania Nokia stwierdzi taką konieczność, wymiany Produktu, zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej Gwarancji (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest ważna i wykonalna jedynie w kraju, w którym Produkt został zakupiony, z zastrzeżeniem, że był on przez Nokia przeznaczony do sprzedaży w tym kraju. Jeśli jednak Produkt został zakupiony w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji Produkt był przez Nokia pierwotnie przeznaczony do sprzedaży w jednym z tych krajów, niniejsza Ograniczona Gwarancja jest ważna i wykonalna we wszystkich wyżej wymienionych krajach. Niektóre ograniczenia obsługi gwarancyjnej wynikać mogą z elementów Produktu charakterystycznych dla danego kraju.


Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. Produkt może składać się z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji (dalej „Okres Gwarancji"). Szczególne okresy gwarancji to:

1. 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na telefon komórkowy oraz 12 (dwanaście) miesięcy na akcesoria (niezależnie od tego czy wchodzą one w skład pakietu sprzedażnego telefonu czy też sprzedawane są oddzielnie) inne niż zużywające się części i akcesoria, wyszczególnione w pkt b) i c) poniżej;
2. 6 (sześć) miesięcy na następujące zużywające się części i akcesoria: baterie, ładowarki, podstawki do telefonu, zestawy słuchawkowe, kable i obudowy;
3. 90 (dziewięćdziesiąt) dni na nośniki, na których znajduje się oprogramowanie, np. CD-rom, karta pamięci.

W zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, Okres Gwarancji nie zostanie przedłużony lub odnowiony bądź też w inny sposób zmieniony z powodu późniejszej odsprzedaży, naprawy lub wymiany Produktu. Naprawiona część (części) oraz wymieniony Produkt będzie jednakże objęty gwarancją na pozostałą część oryginalnego okresu Gwarancji lub na okres 60 (sześćdziesięciu) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.


Jak uzyskać serwis gwarancyjny?

W celu złożenia reklamacji na podstawie niniejszej Ograniczonej Gwarancji, należy przekazać Produkt lub część (jeśli reklamacji nie podlega cały Produkt) do autoryzowanego serwisu Nokia lub skontaktować się z centrum telefonicznym Nokia (mogą mieć zastosowanie krajowe lub preferencyjne opłaty za połączenie) w celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji. Informacje dotyczące autoryzowanego serwisu Nokia oraz centrów telefonicznych można znaleźć w pakiecie sprzedażnym lub na lokalnych stronach internetowych Nokia, jeśli takie są dostępne.

W celu złożenia reklamacji należy powiadomić autoryzowany serwis Nokia o podejrzewanej wadzie w rozsądnym terminie od daty stwierdzenia podejrzewanej wady Produktu, w każdym zaś przypadku nie później jednak niż przed datą wygaśnięcia Okresu Gwarancji.

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu Ograniczonej Gwarancji należy przedstawić:

1. Produkt (lub część, której dotyczy reklamacja),
2. oryginał dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedającego, datę i miejsce zakupu, rodzaj produktu oraz numer IMEI lub inny numer seryjny
3. ważną kartę gwarancyjną.


Czego nie obejmuje gwarancja?

1. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje instrukcji użytkownika ani jakichkolwiek pochodzących od osób trzecich oprogramowania, ustawień, treści, danych, lub linków osób trzecich, niezależnie od tego czy zostały one umieszczone lub ściągnięte do Produktu czy też zostały tam umieszczone podczas instalacji, składania, przesyłania lub na innym etapie dostawy lub też zostały uzyskane przez użytkownika w jakikolwiek inny sposób. Nokia nie gwarantuje, że każde oprogramowanie Nokia spełniać będzie wymagania użytkownika lub będzie współpracować ze sprzętem lub aplikacjami oprogramowania dostarczonego przez osobę trzecią, lub że jakiekolwiek oprogramowanie działać będzie w sposób nieprzerwany oraz bez zakłóceń, lub że wszelkie błędy w oprogramowaniu będą możliwe do usunięcia lub zostaną usunięte.
2. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje:
1. normalnego zużycia (w tym, bez ograniczeń, zużycia obiektywu aparatu, baterii lub wyświetlaczy),
2. wad spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się z Produktem (w tym, bez ograniczeń, wad spowodowanych przez ostre przedmioty, zginanie, zgniecenie, upuszczenie, itp.),
3. wad spowodowanych niewłaściwym użyciem Produktu, w tym użyciem w sposób sprzeczny z instrukcjami wydanymi przez Nokia, takimi jak na przykład zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi Produktu
4. innych zdarzeń, na które Nokia nie ma wpływu.
3. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje wad lub podejrzewanych wad, które powstały wskutek użytkowania Produktu wraz z lub wskutek podłączenia go do produktu, akcesoriów, oprogramowania i/lub usługi, które nie zostały wytworzone, dostarczone przez Nokia lub z których korzystano w innym celu niż przewidziany jako cel użytkowania. Wady takie mogą być spowodowane przez wirusy na skutek nieautoryzowanego dostępu użytkownika lub osoby trzeciej do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci. Taki nieautoryzowany dostęp może nastąpić wskutek nieuprawnionego działania osób trzecich, wydobycia hasła lub w inny nieuprawniony sposób.
4. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych zwarciem w baterii lub też przerwaniem uszczelnienia obudowy baterii lub ogniw baterii lub też, gdy istnieją ślady, że usiłowano dokonać takich czynności, bądź też spowodowanych faktem, że bateria zastosowana została w sprzęcie, który nie jest dla niej przeznaczony.
5. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie będzie wykonalna jeśli Produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez osobę inną niż przedstawiciel autoryzowanego serwisu Nokia, został naprawiony przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych lub jeśli numer seryjny Produktu, kod wyposażenia dodatkowego lub numer IMEI zostały usunięte, wymazane, zamazane, zmienione bądź są nieczytelne w zakresie, który zostanie określony według wyłącznego uznania Nokia.
6. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli Produkt narażony był na działanie wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków, korozję, utlenianie, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi, lub wpływ produktów chemicznych.


Inne ważne uwagi

Karta SIM oraz sieć komórkowa i/lub sieć innego rodzaju lub też system, w którym działa Produkt, zapewniane są przez operatora niezależnego od Nokia. Dlatego też na podstawie niniejszej gwarancji Nokia nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi lub zakres takiej sieci komórkowej lub sieci innego rodzaju bądź też systemu. Zanim autoryzowany serwis Nokia będzie mógł naprawić,bądż wymienić Produkt, może istnieć konieczność odblokowania SIM-lock lub innego zabezpieczenia, które mogło zostać zastosowane w celu zablokowania Produktu w określonej sieci lub dla określnego operatora. W takiej sytuacji należy skontaktować się uprzednio z operatorem w celu odblokowania Produktu.

Przypominamy o sporządzeniu kopii zapasowych lub zachowaniu pisemnych zapisów wszelkich ważnych treści i danych przechowywanych w Produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany Produktu, treści te i dane mogą ulec zniszczeniu. Zgodnie z postanowieniami ustępu zatytułowanego ?Ograniczenia odpowiedzialności Nokia? poniżej, Nokia nie będzie ponosić odpowiedzialności, zarówno wprost jak i w sposób dorozumiany, z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany Produktu.

Wszystkie części Produktu lub inne wyposażenie, jakie zostało wymienione przez Nokia stanowić będą własność Nokia. Jeśli zostanie stwierdzone, że Produkt nie podlega warunkom Ograniczonej Gwarancji, Nokia oraz firmy serwisowe działające z upoważnienia Nokia zastrzegają sobie prawo pobrania kosztów manipulacyjnych. Przy naprawie lub wymianie Produktu Nokia może stosować produkty nowe, równorzędne z nowymi lub regenerowane.

Produkt może zawierać elementy charakterystyczne dla danego kraju, w tym także oprogramowanie. Jeśli Produkt został reeksportowany z kraju oryginalnego przeznaczenia do innego kraju, może on zawierać elementy charakterystyczne dla kraju, co w rozumieniu niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie będzie uznane za wadę.


Ograniczenie odpowiedzialności Nokia

Niniejsza Ograniczona Gwarancja stanowi jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia przez Nokia oraz jedyną i wyłączną podstawę odpowiedzialności Nokia z tytułu wad Produktu.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja zastępuje wszelkie gwarancje i zobowiązania Nokia, zarówno ustne jak i pisemne, ustawowe (poza bezwzględnie obowiązującymi), umowne, wynikające z czynów niedozwolonych bądź innego rodzaju (w tym, bez ograniczeń, oraz jeśli zezwala na to prawo, wszelkie warunki, gwarancje lub inne ustalenia dotyczące należytej jakości lub przydatności do określonego celu).

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza:

1. żadnych z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
2. żadnych z przysługujących praw wobec sprzedawcy Produktu.


W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Nokia nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia czy też zniszczenia danych, za utratę jakichkolwiek korzyści, utratę możliwości korzystania z Produktu, utratę funkcjonalności Produktu, utratę kontraktów, utratę transakcji, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki oraz za jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę lub szkodę.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Nokia ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu Produktu. Powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy Nokia oraz w przypadku śmierci lub uszkodzeń ciała będących wynikiem udowodnionego niedbalstwa Nokia.

UWAGA! Zakupiony przez Państwa Produkt jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem elektronicznym. Nokia zdecydowanie zaleca zapoznanie się z instrukcją użytkownika oraz instrukcjami załączonymi do Produktu lub dla niego opracowanych. Proszę także zwrócić uwagę, że Produkt może zawierać wyświetlacze, obiektyw aparatu fotograficznego i inne części, które w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z Produktem mogą łatwo ulec zadrapaniom lub innym uszkodzeniom.


Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finlandia© Nokia 2006 www.nokia.pl
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się