Ważne! informacje o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podczas prowadzenia pojazdu nie bierz do ręki telefonu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładż telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.
Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

Środowisko pracy
Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądż inne zagrożenia.

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu
.
Niektóre części telefonu są namagnesowane. Telefon może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładać telefonu do ucha z takim aparatem. Dobrze jest trzymać telefon w futerale, żeby do słuchawki nie przyklejały" się żadne przedmioty metalowe.
Nie kładż w pobliżu telefonu kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Urządzenia elektroniczne
W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research.
Osoby ze stymulatorami serca powinny:

  • utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
  • nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
  • słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
  • natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.
Aparaty słuchowe
Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj
się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF).
Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale
radiowe emitowane ze żródeł zewnętrznych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej). Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Zalecane jest także skonsultowanie się z producentami innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Miejsca oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.
Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji nawet jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, na których powietrze zawiera chemikalia bądż pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów
bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

Pojazdy mechaniczne
Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie akcesoria telefonu w samochodzie są odpowiednio zamontowane i czy działają prawidłowo.

W sąsiedztwie telefonu i jego akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, pamiętaj, że wypełnia się ona gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie zostanie wykonana
fachowo, gwałtowne wypełnienie poduszki powietrznej może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Używanie telefonu w samolocie jest zabronione. Wyłącz telefon jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Telefony alarmowe

Ważne:
Telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika.
Dlatego też nie ma gwarancji, że zawsze da się nawiązać połączenie. Jeśli więc zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe lub funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie usługodawca.

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdż to w instrukcji obsługi i skonsultuj z usługodawcą.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)
Telefon przenośny jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowany i wykonany, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych (RF) - granice zalecane przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP).
Granice te stanowią część uzgodnień co do dopuszczalnej energii fal radiowych, które oddziaływują na nas wszystkich. Uzgodnienia te oparto na opracowaniach wydanych przez niezależne instytuty naukowe, których prace badawcze ukierunkowane są na tę właśnie problematykę. W przyjętych granicach uwzględniono szeroki margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim ludziom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów przenośnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Odpowiednie testy zostały przeprowadzone w normalnych warunkach pracy telefonu, przy
maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy najwyższej z dopuszczalnych mocy sygnału, warto wiedzieć, że w praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że telefon został zaprojektowany na wiele różnych poziomów mocy i tak, żeby mógł korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią komórkową. W ogólności, im bliżej stacji bazowej, tym moc emitowanego przez telefon sygnału jest mniejsza.

Najwyższa wartość SAR tego telefonu w testach przy uchu okazała się być równa 0,89 W/kg. Mimo różnic w wartościach SAR określonych dla różnych telefonów i różnych sposobów ich użytkowania, wszystkie one spełniają wymagania norm odnoszących się do emisji fal radiowych.

Produkt ten spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa odnonie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Trzymany przy uchu lub w innym położeniu, w odległoci od ciała nie mniejszej niż 1,5 cm, nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. W etui lub futerale, w którym nosi się ten produkt przy sobie, nie może być żadnych przedmiotów metalowych, a odległoć produktu od ciał nie powinna być mniejsza niż 1,5 cm.

Graniczna wartość SAR przyjęta dla telefonów przenośnych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki). Wartość ta uwzględnia szeroki margines bezpieczeństwa, zapewniając dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych (i biorąc pod uwagę różne  warianty przeprowadzonych pomiarów). Wartości SAR mogą być różne, a zależy to od ustaleń w różnych krajach i od pasm przenoszenia w danych sieciach.
Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem
www.nokia.com.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się